Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.hodinky.me

Informácie o našich zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky podľa Zákona 122/2013 Zb. O ochrane osobných údajov v znení jeho neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ internetových systémov “www.hodinky.me“ je Rastislav Hreus

Rastislav Hreus
Pod Hradiskom 757/76
010 04, Žilina

IČO: 47342579

Firma Rastislav Hreus získava od zákazníkov iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správne a úplné spracovanie, vybavenie a odoslanie objednávky, ktorú zákazník urobil. Prevádzkovateľ získava osobné údaje formou registračného formulára, umiestneného na stránkach “www.hodinky.me“.

 

2. Zoznam spracúvaných osobných údajov

• Fakturačné údaje
– Meno a priezvisko / Obchodný názov spoločnosti
– Adresa trvalého bydliska / sídla spoločnosti
– V prípade registrácie firmy IČO, DIČ, IČ DPH
– Telefónne číslo – pre potreby komunikácie so zákazníkom.
– Adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, stavu objednávky a ukončenia objednávky a pre potreby komunikácie v súvislosti s vybavovaním objednávky.

• Adresa doručenia
– Meno a priezvisko príjemcu
– Adresa doručenia

• Údaje o objednávkach – pre potreby ich vybavenia, fakturácie a riešenia prípadných reklamácií.

 

3. Účel spracúvania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom emailu.
Evidencia registrovaných zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránkach www.hodinky.me
Zasielanie informačných newslettrov.

4. Elektronické platby

V prípade elektronických platieb za tovar prebieha platba na strane Vašej banky, konkrétne www stránky jej elektronického bankovníctva a spojenie je zašifrované do zložitého kódu, ktorý je absolútne bezpečný na vykonanie peňažnej transakcie. Za bezpečnosť a ochranu vašich osobných údajov pri platbe prostredníctvom elektronického bankovníctva ručí vaša banka.

 

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

Osobné údaje detí: nezhromažďujeme vedome osobne identifikujúce informácie od používateľov mladších ako 13 rokov. Ak dostaneme upozornenie na to, že disponujeme takýmito osobnými údajmi, podnikneme príslušné kroky na odstránenie takých informácií.

 

6. Tretie strany, ktorým budú osobné údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám.

 

7. Zverejnenie údajov

Sprostredkovateľ Rastislav Hreus, vyhlasuje, že osobné údaje svojich zákazníkom nezverejňuje.

 

8. Poskytovateľ webhostingu

WebSupport, s.r.o.
Staré Grunty 12
841 04 Bratislava
Slovensko
IČO: 36421928

9. Likvidácia osobných údajov

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a uschovávaním jeho osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke “www.hodinky.me“, v sekcii Môj účet. Je možné si zmeniť heslo, fakturačnú adresu a adresu doručenia. (táto možnosť sa zobrazí po prihlásení). V prípade, že si kupujúci praje zrušiť konto, požiada tak mailovo na adrese “luxur@luxur.sk” alebo na telefónom čísle 0944 018 404. Následne budú osobné údaje dotyčnej osoby vymazané.

 

10. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Likvidáciu jej osobných údajov.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z § 17 zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na našej elektronickej adrese “luxur@luxur.sk“. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

 

11. Súbory cookies

Vo vašom počítači môžeme s vašim súhlasom uložiť niektoré informácie, aby sme zvýšili kvalitu vašich návštev na našej Internetovej stránke. V niektorých prípadoch nám tieto informácie pomôžu prispôsobiť obsah vašim potrebám, alebo nám pri opakovaných návštevách Internetovej stránky pomôžu vyhnúť sa požadovaniu tých istých informácií. S väčšinou internetových prehliadačov môžete z pevnej pamäte svojho počítača vymazať informácie označované ako „cookies”, zablokovať ich alebo dokonca vám môže chodiť varovanie skôr, než by sa „cookie” do vášho systému dostalo. Keď sa chcete dozvedieť niečo viac o „cookies”, pozrite sa do inštrukcií k prehliadaču, alebo využite funkciu „pomoc”.